2006-05-28

Nxal attack SHIMOGA, OCT. 16. The zilla panchayat President, Attigunda Chandrasekharappa, said here on Friday that a meeting of the Deputy Commissioner, the Superintendent of Police and members of panchayats would be held in a week to oversee the implementation of development works in the border areas of Tirthahalli, Hosnagar and Sagar taluks in the district where naxalites were suspected to be active. He was speaking at the zilla panchayat meeting on the suspected naxalite activities in certain areas of the district. Raising the issue, Araga Jnanendra, MLA from Tirthahalli, said the naxalite activities would not have assumed such a dimension had it been nipped in the bud. The manner in which the menace had risen in the recent past showed that the some local people had joined hands with them. He said the previous S.M. Krishna Government had announced a Rs. 64-crore package to improve basic amenities in the areas affected by naxalite activities, but the money was not released. He wanted the zilla panchayat to speed up development works in these areas to take the local people into confidence. Mr. Jnanendra said the situation in the naxalite-affected areas had become grim and the local police had been ineffective in curbing the menace. He had written to the Government to overhaul the police setup in the naxalite-affected areas. The intelligence wing of the police had failed to gauge the seriousness of the situation. He said it was unfortunate that an official team headed by the Additional Chief Secretary, Chiranjivi Singh, visited only parts of Chikmagalur to study the development problems in naxalite- affected areas, although a similar situation existed in the neighbouring districts too. He suggested that the team be asked to study the development problems in these areas too. Mir Azeez Ahmed, MLC, sought to know the whereabouts of the suspected naxalite wounded in a recent encounter with the police.

2006-05-27

Study confirms HIV virus originates in wild chimps in Cameroon www.chinaview.cn 2006-05-26 09:11:14 FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=scientists have confirmed that the HIV virus plaguing humans really did originate in wild chimpanzees," BEIJING, May 26 (Xinhuanet) -- Twenty-five years after the first AIDS cases emerged, scientists confirmed in Friday's edition of the journal Science that the HIV virus first originated in wild chimpanzees in corner of southern Cameroon. The study suggested people contract the deadly virus from chimpanzees by killing and eating them. A virus called SIVcpz (Simian Immunodeficiency Virus from chimps) was believed to have been the precursor to HIV, but this virus had only been found in a few captive animals. The current study has been able to trace a natural reservoir of the virus. To solve the mystery of HIV's ancestry, scientists employed trackers to plunge through dense jungle and collect the fresh feces of wild apes - more than 1,300 samples in all. Scientists long have known that nonhuman primates carry their own version of the AIDS virus, called SIV or simian immunodeficiency virus. But, it was not known how prevalent the virus was in chimps in the wild, or how genetically or geographically diverse it was, The team tested chimp feces for SIV antibodies, finding them in a subspecies called Pan troglodytes troglodytes in southern Cameroon. By genetically analyzing the feces, researchers could trace individual infected chimps. The team found some chimp communities with infection rates as high as 35 percent, while others had no infection at all. There are three types of HIV-1, the strain of the human virus responsible for most of the worldwide epidemic. Genetic analysis let the team identify chimp communities near Cameroon's Sanaga River whose viral strains are most closely related to the most common of those HIV-1 subtypes. The Sanaga River is an important commercial gateway in this area and it is widely accepted that someone who was infected with HIV made his way to Kinshasa. The study suggests the virus passed from chimpanzees to people more than once. "We don't really know how these transmissions occurred," the researchers said. "We know that you don't get it from petting a chimp, or from a toilet seat, just like you can't get HIV from a toilet seat. It requires exposure to infected blood and infected body fluids. So if you get bitten by an angry chimp while you are hunting it, that could do it." The first human known to be infected with HIV was a man from Kinshasa in the nearby country of Congo who had his blood stored in 1959 as part of a medical study, decades before scientists knew the AIDS virus existed. In people, HIV leads to AIDS but chimps have a version called simian immune deficiency virus that causes them no harm. Humans are the only animals naturally susceptible to HIV. AIDS was only identified 25 years ago. The virus now infects 40 million people around the world and has killed 25 million. Spread via blood, sexual contact and from mother to child during birth or breast-feeding, HIV has no cure and there is no vaccine yet, although drug cocktails can help control it. Enditem
26eÉ©2 (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ) ¥ÀjµÀÌgÀuÉ:::fvÉÃAzÀæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÁPÀð¼À ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï ªÀÄÄPÀÛ zsÁgÀªÁ»AiÀÄ°è E£ÀÄß £Àl fvÉÃAzÀæ PÀÄAzÉñÀégÀ PÁPÀð¼À ±Á¸ÀPÀ «.¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï ¥ÀPÀë §zÀ°¹zÀÄÝ, ²ÃWÀæzÀ°è ºÉƸÀ ¥ÀPÀëzÀ AiÀÄĪÀ WÀlPÁzsÀåPÀëgÁUÀ°zÁÝgÉ!. F ¸ÉÆáÃlPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀt ©eɦ -eÉrJ¸ï ªÉÄÊwæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgïUÉ ¸ÀaªÀ ¥ÀlÖ ®©ü¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ H»¹zÀgÉ CzÀÄ vÀ¥ÀÄà. n.J£ï.¹ÃvÁgÁªÀiï CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è "Fnë'AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄPÁÛ ¹ÃjAiÀįï£À°è ºÉƸÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ AiÀÄĪÀ WÀlPÀzÀ CzsÀåPÀë£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï ªÀ»¸À°zÁÝgÉ. ªÀÄÄPÁÛ ¹ÃjAiÀįï£À°è ¥ÀvÀæPÀvÀð gÀ« ¨É¼ÀUÀgÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £Àn¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÀgÀÄ. E¢ÃUÀ ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀgÀ¢. PÁPÀð¼ÀzÀ°è ©qÀÄ«®èzÀ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ E¢ÃUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zsÁgÁªÁ» ±ÀÆnAUï£À°è ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï §Äå¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. vÀ£Àß gÁdQÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀaªÀ£ÁV C©ü£ÀAiÀÄ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÀÆ ±Á¸ÀPÀ£À C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß E¢ÃUÀ ¹ÃjAiÀįï£À°è MgÉUÉ ºÀZÀÑ°zÁÝgÉ! C£ÀĨsÀªÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÀÆ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ZÉ£ÁßV C©ü£ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¸ÉÊ C¤¹PÉÆAqÀ ¸ÀĤ¯ï E¢ÃUÀ C©ü£ÀAiÀÄ PÉëÃvÀæPÀÆÌ ®UÉÎ EnÖzÁÝgÉ. UÀÄgÀĪÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è C©ü£À¬Ä¹, ±ÀÄPÀæªÁgÀ PÁPÀð¼ÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ£ÀÄß «dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁwUɼɬÄvÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ EµÀÄÖ: ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð £ÁlPÀUÀ¼À°è C©ü£À¬Ä¹zÉÝ. DzÀgÉ zsÁgÁªÁ» C£ÀĨsÀªÀ ºÉƸÀvÀÄ. EzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉƸÀ PÉëÃvÀæ. ¹ÃjAiÀįï£À®Æè AiÀÄĪÀ gÁdPÁgÀt ¥ÁvÀæ. ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ. MAzÀÄ ¢£À C©ü£À¬Ä¹zÉ. E£ÀÆß MVÎPÉƽî®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ PÁgÀåPÀæªÀÄ MAzÀgÀ°è £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹PÀÌgÀÄ. CªÀgÀ DºÁé£ÀzÀAvÉ ¹ÃjAiÀįï£À°è C©ü£À¬Ä¸À®Ä M¦àUÉ ¤ÃrzÉ. ªÉÆzÀ®£Éà ¢£ÀªÉà ZÉ£ÁßV ªÀiÁr¢ÝÃj JAzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ±ÀºÀ¨Áâ¸ï Vj ¤ÃrzÀgÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgï vÀªÀÄä ¥ÀļÀPÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉýzÀgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ©lÄÖ EzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛÃgÁ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV GvÀÛj¹zÀ ±Á¸ÀPÀ ¸ÀĤ¯ï, J¯Éè ¨sÀUÀªÀAvÀ£À EZÉÒ JAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÁ½UÉ vÉð ©lÖgÀÄ. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹zÀ ±Á¸ÀPÀ «.¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï, F nëUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÀÆ ºÁdgÁVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ DUÀ ¨sÀdgÀAUÀzÀ¼À ¸ÀAZÁ®PÀ£ÁVzÀÝ PÁgÀt ªÀgÀ¢UÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀåf¹ gÁdPÁgÀtPÉÌ §AzÀªÀgÀÄ. ¨sÀdgÀAUÀzÀ¼ÀzÀ°è gÁdå ¸ÀAZÁ®PÀ£ÁV «ÄAazÀÝ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgï, C£ÉÃPÀ «ªÁzÁvÀäPÀ GzÉæÃPÁj ºÉýPÉUÀ½AzÁV ¥Àæ¹¢ÞUÉ §AzÀgÀÄ. EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ 25PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæPÀgÀt ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è zÁR¯ÁVzÉ. ¨sÀdgÀAUÀzÀ¼ÀzÀ »£Éß¯É ªÀÄvÀÄÛ §°µÀ× eÁwAiÀÄ£ÀÄß §AqÀªÁ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸ÀĤ¯ï 2 ªÀµÀðUÀ¼À°è PÁPÀð¼ÀzÀ d£ÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß "¥ÀjªÀvÀð£É' ªÀiÁrzÀ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ.