2006-08-29

REKHA, 23, used to dance at Thane's Valentina Bar before the authorities closed down dance bars and put her out of business. But a new Bollywood film has raised hopes for her and others from Mumbai's famous dance bars, of a possible career in cinema for which several have been cast. In August, authorities of Maharashtra state, of which Mumbai is the capital, closed down the dance bars, saying they corrupt young men and breed crime and prostitution in India's financial and entertainment hub. PROSTITUTION After the ban, many dancers went away to other states to find work while many more reportedly became prostitutes and thousands of others were left jobless. 'The state's decision has hit us hard,' Rekha told the Indian Express. 'Even those of us who were not into prostitution earlier have got into it - we just don't have a choice.' Rekha's take-home pay is now a mere 200 rupees ($7.40) a day - a far cry form the 2,000 to 5,000 rupees she used to earn as a bar dancer. But as a first step into the magic world of cinema, she doesn't feel she's done too badly. Dozens like her have found work in the film Deepa Ki Tarannum, or Deepa's Music, that tells the story of a bar dancer's brush with crime, money and misery. 'We decided to take in some 30 bar dancers because we thought they could best portray their lives,' said Mr Ranjeet Sharma, the film's producer. The lead role in the film, scheduled for a May release, is being played by Preeti Jain, a Bollywood newcomer who hit the headlines last year for allegedly hiring a hitman to kill a filmmaker. 'I'm excited (about the role) and I find it challenging,' Preeti said. The male lead is played by Hyder Khan, the younger brother of Bollywood heartthrob Aamir Khan. Bar dancers said they think the film could open a new employment avenue for them. 'Since the ban, bar dancers have looked at Bollywood for work as junior artists. Looks like that option is opening up,' said Ms Varsha Kale, spokesman of the Bar Girls' Association. 'More filmmakers are also hiring bar dancers for roles in their films. This is because bar dancers are ready performers.' Mr Sharma, from 3's Company, told the Indian Express he's planning another film with former bar dancers getting parts to play. 'I just approached these girls who were in distress and thought it would be better to take them into my story rather than do any research,' he said. 'They'll be able to reflect their life better on celluloid than any actress.'

2006-08-03

college- oltage

ªÀÄÄeÉ AiÀiÁzï ¸ÀvÁw ºÉà PÁ¯ÉÃf£À £É£À¥ÀÄUÀ¼Éà ºÁUÉà MªÉÄäªÉƪÉÄä ªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä JzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄlÄPÀÄvÀÛzÉ. 5 ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §A¢vÀÄÛ. JAfJA §¹ì½zÀÄ ªÉÊPÀÄAoÀ ¨Á½UÁ ¯Á PÁ¯ÉÃfUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÉãÉÆà ¥ÀļÀPÀ. DUÀ »ÃUÉ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉßûvÀ- ¸ÉßûvÉAiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ DåQÖAUï, «Ä«ÄQæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÀȱÀå PÀtÂÚUÉ PÀnÖvÀÄ. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ ¨sÀlæ PÁåAnÃ£ï ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ°è EzÉà PÁåAnãï£À°è ¨É¼ÀUÉÎ wAr wAzÀÄ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è gÀ¸ÁAiÀÄ£À PÀÄrzÀzÀÄÝ. (§½PÀ F PÁåAnÃ£ï £ÀªÀÄä ¸ÉÖöÊ°UÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. §½PÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀPÀÌzÀ PÁåAnãï£À°è dÆå¸ï PÀÄrAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÉݪÀÅ) ºÁUÉ D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ §AzÁUÀ PÁ¯ÉÃdÄ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ ¤AwvÀÄÛ.F PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼Éà ºÁUÉ ±ÀvÀªÀiÁ£À PÀAqÀgÀÆ ºÀ¢£ÉAmÉà ªÀµÀð! ¸ÀzÁ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ¤ßPÉAiÀÄgÀÄ, aUÀÄgÀÄ «ÄøÉAiÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ PÀÆr CzÀPÉÌ agÀ AiÀi˪À£À. DzÀgÉ £À£Àß CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¨É£ÀÄß ¸Àé®à ¨ÁVzÀAwvÀÄÛ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è £ÉgÉ PÀÆzÀ®Ä ¸Àé®à ºÉaÑUÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. G½zÀAvÉ £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÃUÉ EvÉÆÛ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjavÀªÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃf£À D LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸Á«gÁgÀÄ ¨Áj ºÀwÛzÀ, E½zÀ ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÀÄ, JzÀÄgÀ°ègÀĪÀ ¸ÀzÁ vÀÄA©gÀĪÀ £ÉÆÃn¸ï ¨ÉÆÃqïð, vÀÄA©gÀĪÀ PÁè¸ï gÀƪÀiïUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄaÑzÀ PÁè¸ïUÀ½AzÀ, UÉÆÃqÉUÀ¼ÉqɬÄAzÀ £À£Àß DwäÃAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÆ fÃvÀÆ, fÃvÀÆ JAzÀÄ PÀÆVzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ, ¸À¢Ý®è. EzÉà PÁè¸ï£À°è C®èªÉà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆqÀ ¥ÁoÀ PÉýzÀÄÝ, ¨ÉÃPÉAzÉà ªÉÄÃqÀAUÉ G¯ÁÖ ¥Àæ±Éß PÉý ¸ÉßûvÀ, ¸ÉßûvÉAiÀÄgÀ JzÀÄgÀÄ »ÃgÉÆ DUÀ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ. ¯ÉʨÉæjAiÀÄ°è UÀAmÉUÀlÖ¯É UɼÉAiÀÄ, UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÀÆr ºÀgÀn ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jAzÀ ¨ÉʹPÉÆArzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è PÉÃgÀ¼À¢AzÀ §AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀwÛ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ PÁ¯ÉÃeÉà ¨ÉPÀ̸À ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃrvÀÄÛ. ¸ÀܽÃAiÀÄ gËrAiÉƧâ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ ¹Ã¤AiÀÄgïUÉ ZÀÆj EjAiÀÄ®Ä §AzÀzÀÄÝ. J®ègÀÆ MmÁÖV DvÀ£À£ÀÄß PÀ°è£À°è ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÄÝ. EªÉ®èªÀÇ £À£Àß ¸Àäøw ¥Àl®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. DUÀ ¥sÀ¸ïÖ EAiÀÄgï. DUÀ gÁåVAUï ¥ÀªÀð PÁ®. ¯ÉPÀÑgï UÀ¼Éà EgÀĪÀ ¸ÁÖ¥sï gÀƪÀiï ¥ÀPÀÌ ¹Ã¤AiÀÄgïUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖvÀÄÛ. J®ègÀÆ £Á®Ì£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ (£À£ÀߣÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ¢£Éñï Qt CªÀgÀ PÁè¸ï ªÉÄÃmïì). vÀPÀët SÁ° EzÀÝ PÁè¸ï gÀÆ«ÄUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. C°è ¨ÁV®Ä ºÁQ ºÁqÀÄ ¸À»vÀ qÁå£ïì ªÀiÁqÀ®Ä MvÁ۬ĹzÀgÀÄ. F »AzÉ «« CAvÀgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è£À£Àß £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÉÆÃrzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ MvÁ۬ĹzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¨sÀd£É ºÉý EzÀPÉÌ qÁå£ïì E®è JAzÀÄ ºÉý eÁjPÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹zÉ. §½PÀ CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¹Ã¤AiÀÄgï ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀ ªÀiÁvÀæ EµÀÄÖ ªÉÄzÀĪÁVgÀ°®è, PÀgÀÄuÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀ°®è. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. §½PÀ ¥ÉưøÀjUÉ PÀA¥ÉèÃAmï PÀÆqÁ ªÀiÁrzÉÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃdÄ ºÉÆÃgÁl, ºÁgÁlzÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄwÛPÉƼÀÄîwÛzÀÝAvÉ ¨É¯ï ºÉÆqɬÄvÀÄ. £À£Àß £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛ ªÀĸÀÄPÁUÀvÉÆqÀVzÀÄ. PÁ¯ÉÃf¤AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ PÁ¯ÉÃdÄ C¥ÀjavÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀjZÀAiÀĪÉà E®èzÉ PÉPÀÌj¹ £ÉÆqÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ £À£ÀߣÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ. bÉ bÉ EzÉäzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì cÃvÀÌj¹vÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà ºÁUÉà £Á¼É F AiÀÄĪÀd£ÀgÀÆ ºÁUÉ ºÀ¼À§gÁUÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ.

kumara parva-2

¤d ºÉý PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä JµÀÄÖ vÀUÀAræ! ? PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀð- 1 ºÁUÀAvÀ £ÁªÀÅ PÉüÁÛ E®è, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀgÉà £ÉëĹzÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ vÀ¤SÉ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ RÄzÀÄݪÀÄÄRåªÀÄAwæUÉà PÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀȺÀ ªÀÄAw æJA.¦. ¥ÀæPÁ±ÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÆ EzÀQÌAvÁ wÃgÁ ©ü£Àß E®è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸Á©ÃvÁzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ ¸À£Áå¸À PÉÊUÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÀ ¥ÀÄvÀæ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀëöå ¹QÌzÉ. E£ÀÄß ¸À£Áå¸ÀªÉà UÀw. £ÀªÀÄä d£À £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥Á°UÉ JAxÁ ¥Àj¹Üw §AvÀÄ £ÉÆÃr. PÁAUÉæ¹£ÀªÀjUÉ PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ, ©eɦAiÀĪÀgÀ ¥Á°UÉ «zÉÆæû, eÉrJ¸ï£ÀªÀ ¥Á°£À R¼À£ÁAiÀÄPÀ d£ÁzÀð£À gÉrØUÀtÂ, 150 PÉÆÃn, ®AZÀ ¹JACAxÀ ¸ÀĪÉÄß §qÀ§r¸ÀÄwÛ®è. ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è»ÃUɯÁè ºÉüÉâÃPÁzÉæ §®ªÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸ÁPÀëöå EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. zÁR¯É EzÉ JAzÀÄ gÉrØ ºÉýzÁUÀ¯Éà ZɤßUÀ¥ÀàCªÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ZÀ½ PÀÆwzÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà "CzÀÄ £ÀPÀ° PÁå¸Émï PÀtÂæ' JAzÀÄ CgÀtå ¸ÀaªÀ ZɤßUÀ¥ÀàgÀ "CgÀtå gÉÆÃzÀ£À'PÉý§gÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÀ¯Éà d£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ qËmï §gÀvÉÆqÀVzÉ. J¯Áè ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ LzÁgÀÄ ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÆ ±Á¸ÀPÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀaªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉÆAzÀÄ £ÀA©PÉ EvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÁåªÀÅzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ E®èzÀ zÉêÉUËqÀgÀ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CAxÀ £ÀA©PÉ J®è ºÀĹ ªÀiÁr ¹JA DzÀgÀÄ. «gÉÆâüUÀ¼À UÀÄlÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀ£Éßà "£ÉÃgÀ £ÀqÉ £ÀÄr'AiÀÄ gÁdPÁgÀt JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£À ¸ÀzÀÝqÀV¹ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ ¸ÁÜ£À C®APÀj¹zÁUÀ EªÀgÀÄ PÉêÀ® PÀĪÀiÁgÀ C®è UÀAqÀÄUÀ° PÀĪÀiÁgÀgÁªÀÄ JAzÀÄ d£ÀUÀ½UÉ C¤ß¹zÀÄÝ ¸ÀļÀî®è. d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥ÀAZÉ vÉÆlÄÖ d£ÀvÁ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÁPÁëvï zÉêÀ (UËqÀgÀ) PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà zÀ£À PÀgÀÄ ¸ÁQ ¥ÀPÁÌ PÀȶPÀ£ÁzÁUÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀĪÀgÀ CAxÀ d£À PÉÆAqÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DzÀgÉ FUÀ MAzÉà KnUÉ CzÉ®è ªÀÄtÂÚUÉà ¸ÉÃj ºÉÆVzÉ. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ¤ªÁgÀuÉUÉ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ CªÀPÁ±À ¤Ãr JA§ PÀÆUÉzÁÝUÀ CªÀjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ PÉÆlÖgÉ ¸ÀgÀPÁgÀ KPÉ ¨ÉÃQæJAzÀÄ C§âj¹zÁUÀ F PÀĪÀiÁgÀ£À ¥ËgÀĵÀ £ÉÆÃrzÀ d£ÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÀĪÀiÁgÀ PªÀÄÄR PÀArzÉ. §¼ÁîjAiÀÄ UÀt ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ®AZÀ vÀUÉÆArgÀĪÀÅzÁV d£ÁzÀð£À gÉrØDgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁUÀ "CªÀgÉãÀÄ ¸ÁZÁ C®è' JAzÀÄ PÁåªÀÄgÁ ªÀÄÄAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ºÉýzÁUÀ CzÉà d£À PÀĪÀiÁgÀ "PÁå ªÀiÁgÁ' JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀî®è. J®èªÀÇ £Éʸï DVAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÁUÀ vÀAzÉUÉÆøÀÌgÀ £Éʸï PÁjqÁgï «gÀÄzÀÞ PÀĪÀiÁgÀ PÀzÀ£ÀPÉÌ ¤AvÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀĦæà PÉÆÃmïð ¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C°è£ÉÆÃrzÉæ £Éʸï gÀ¸ÉÛ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ C±ÉÆÃPï SÉÃt »AzÉ rPɲAiÀÄ zÉÆqÀØ fêÀ PÀArzÉ. F gÉrØ ¥sÉæëģÀ »AzÉ rPɲAiÀÄAxÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀļÀUÀ¼Éà PÁtÄwÛzÉ. AiÀiÁPÉÆà eÁvÀPÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀzÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ªÀÄzsÀégÁeï zÉêÉà UËqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄUÉ £ÁUÁdÄð£ÀzÀ IÄt EzÉ JA§ UÀÄgÀÄvÀgÀ DgÉÆÃ¥À M¼Éî ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. E£ÉÆßAzÉqÉ zÉêÉÃUËqÀgÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÉÊj r.PÉ.²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÉÄÊ PÉÆqÀ« ¤AwzÁÝgÉ. zÉêÉÃUËqÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 150 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀiË®åzÀ UÁæ£ÉÊmï UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ §®ªÁzÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁÝgÉ. M¼Éî ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀAzÉ- ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÉÄlÖ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ zÉêÉà UËqÀgÀÄ EAxÀ ºÉÆÃgÁl, ºÁgÁlUÀ½AzÀ¯Éà ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ. JzÀÄgÁ½UÀ¼À£ÀÄßZÉ£ÁßV ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀ vÁRvÀÄÛ¼ÀîªÀgÀÄ DzÀgÉ UËqÀjUÉ FUÀ PÉÆAZÀÄ ªÀÄÄ¥ÀÄà§A¢zÉ. MAxÀgÁ ªÀÄÄ¢ ºÀÄ° ¨ÉÃmÉ....

kumaara parva

¹©L KPÉ ¨ÉÃqÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀð-2 CAzÀ ºÁUÉ ªÀÄÆ® PÀxÉ ¸ÀÄgÀĪÁzÀzÉÝà ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå JA§ gÁdPÁgÀt¬ÄAzÀ. AiÀiÁªÁUÀ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå JA§ eÁw gÁdQÃAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå ªÀÄÄvÀì¢ÝAiÀÄ£ÀÄß UËqÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀgÉÆà DUÀ¯Éà zÉêÉà UËqÀ ¥ÀmÁ®AUÉ ±À¤ zÉ¸É DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå GqÀĦ ªÀÄoÀPÉÌ vÁV C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉÆÌAqÀÄæ, ¥ÀqÀÄ©¢æAiÀÄ°è ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£À CzsÉÆÃUÀwUÉ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀÄæ CAxÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼Éà M¼Éî PÀxÉAiÀÄAvÉ §gÉzÀªÀÅ. DUÀ ªÀPÀæªÁzÀ ¹zÀÄÝ£À ±À¤ zÉ¸É E£ÀÆß ¥ÀÆtðUÉÆAr®è JAxÀ PÁtÄwÛzÉ. ¹©L UÀÆ¨É ¹©L vÀ¤SÉ DUÀ° JA PÁAUÀæ¹UÀgÀÄ MvÁ۬ĹzÁUÀ PÀĪÀiÁgÀtÚ C°èªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸ï ¸ÀgÀPÁgÀ EzÉ JAzÀÄ £ÀÄtÄaPÉÆAqÀgÀÄ. E¯Éèà £ÁåAiÀiÁAUÀ vÀ¤SÉ JAzÀÄ ºÉý §zÀÄPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EzÀÄ d£ÀjUÉ ¸Àj PÀArÃvÉ? ©eɦ EzÀ£ÀÄß M¥Àà §ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ d£À M¦àAiÀiÁgÉ? ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¹©L ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ E¯Áè CAzÉæ d£À AiÀiÁPÉ E°è£À ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÆ°nPïì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ®Æè EzÉ GqÀĦAiÀÄ®Æè EzÉ ºÁUÀAvÀ £ÁªÀÅ D¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ C¢üPÁgÀzÀ°èzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉøÀÄ ºÁPÉÆÃzÉà ¨ÉÃqÉé £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ ¹UÀĪÀÅzÉà E¯Éé ºÁUÀAvÀ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£À°è ¥Àæ±Éß K¼ÉÆÃzÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀºÀd vÁ£É. gÁdQÃAiÀÄ PªÉÆzÀ¯Éà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÉÆAqÁ CAxÁ ºÉüÁÛ EzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄPÁÛ zsÁgÀªÁ», CxÀªÁ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÉæ ¸ÁPÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ Dl DqÁÛgÉ CAxÀ UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ. DzÉæ F ¨Áj ¹JA ªÉÄð£À DgÉÆÃ¥À ªÀiÁvÀæ M¼Éî ¦ü¯ïä vÉUÉAiÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ xÀgÁ£Éà EzÉ. ¥Á¥À M¼Éî avÀæ PÀxÉ ¹UÁÛ E¯Áè CAxÀ £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄÄAvÁzÀ WÀmÁ£ÀÄWÀnUÀ¼Éà ºÉüÁÛ EzÁÝgÉ. FUÀ M¼Éî ¸ÉÆÖÃj ¹zÀݪÁVzÉ. gÉrØ PÀÆqÁ FUÀ UÀnÖ PÀļÀ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ §¼ÁîjAiÀÄ°è gÉrØ ¨É¼É¢gÀ°®è. FUÀ PÉÆÃmÁå¢ü¥Àw, ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÉ J¢gÀÄ ¤®ÄèªÀ vÁPÀvÀÄÛÛ §gÀ¨ÉÃPÀAzÀæ JµÀÄÖ ºÀt E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ PÁAUÉæ¸ï ¨ÉA§¯Á£ÀÆ EgÀâºÀÄzÀÄ ©ræ. PÉÆÃn ¯ÉPÀÌ 150 PÉÆÃn CAzÉæ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß 80 ¸ÀÆmïPÉøïUÀ¼À°è vÀÄA©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ "UÀtÂ'vÀ gÉrØUÉ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆìÄvÉ? ZɤßUÀ¥Àà CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÁßPï PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt vÀUÀAqÀÆæ CAwmÉÆÌAqÀÆæ 80 ¸ÀÆmïPÉøï vÀUÉƼÉÆîÃzÀÄ CAzÉæ ¸ÀĪÉÄß ªÀiÁvÁ. £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn UÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆ£Éß CAxÀ FUÀ gÉrØUÀÆ UÉÆwÛzÉ. DzÀgÉ ¹JA C¯Áé MAzÀÄ ªÀÄgÁåzÉUÉ, vÀÆPÀPÉÌ CAxÀ 150 PÉÆÃn ºÉýgÀ§ºÀÄzÀÄ ! gÉrØ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁUÀ ZɤßUÀ¥Àà ¨ÉÊzÀÄæ, §ZÁªï ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆUÀ½zÀÄæ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À wgÀÄV ¤AvÁUÀ PÉÊ ¥ÀgÀaPÉÆAqÀØgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ AiÀiÁªÁUÀ £ÀA¨ÉÃPÀÄ CAxÀ UÉÆvÁÛVÛ®è. J®è ¸ÀªÀÄAiÀĸÁzsÀPÀgÉà DV©nÖzÁÝgÉ C£ÀÄߪÀ d£ÀUÀ¼ÀÆ FUÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸À«Ää±Àæ ¸ÀgÀPÁgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ qÉ°ªÀjUÉ E£ÀÄß JµÀÄÖ ¨ÁQ !! PÀĪÀiÁgï f ºÁåªï J £Éʸï mÉʪÀiï UÀÄqï ®Pï