2006-07-22

poem

§¹ gÁzsÉ ¥ÉÆð PÀȵÀÚ£À ¥Á°UÁzÉ ¤Ã gÁzsÉ
DvÀ£À ¥ÀætAiÀÄZÉõÉÖUÉ ¤Ã£Áa ¤ÃgÁzÉ
E¤AiÀÄ£ÉAzÀÄ G¸ÀÄjUÉ GzÀ¹gÁzÉ
£À®è£ÉAzÀÄ £ÀA© §¹gÁzÉ
ºÉÆÃAiÀiÁÛUÀ CªÀ¼À ªÀiÁ£À ªÀÄgÁåzÉ
E£ÀÄß F gÁzsÉV®è §zÀÄPÀĪÀ EgÁzÉ
¸ÀAUÀ Cw UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀ D¬ÄvÀÄ Cw
HjUɯÁè UÀįÁè¬ÄvÀÄ DQ §¹gÁzÀ ¸ÀAUÀw
DPÉ PÉýzÀ¼ÀÄ
¤Ã£ÀÄ ©lÖgÉ £À£ÀUÁgÀÄ UÀw
DUÀÄ ¤Ã £À£Àß ¸ÀAUÁw
DvÀ ºÉýzÀ
¤£Àß §UÉÎ £À£ÀVzÉ ¹A¥Àw
£Á£ÁUÉèà DV¢Ýä zÀA¥Àw
«zsÀÄgÀ UɼÀw PÉÆlÖ¼ÉAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ
UɼÉAiÀÄ ZÀÄA©¹zÀ CzsÀgÀ
DvÀ£À ©mÉÆÖÃrzÀ¼ÀÄ §ºÀÄzÀÆgÀ
CªÀ½®èzÀ DvÀ¤AzÀÄ «zsÀÄgÀ