2006-07-22

poem

§¹ gÁzsÉ ¥ÉÆð PÀȵÀÚ£À ¥Á°UÁzÉ ¤Ã gÁzsÉ
DvÀ£À ¥ÀætAiÀÄZÉõÉÖUÉ ¤Ã£Áa ¤ÃgÁzÉ
E¤AiÀÄ£ÉAzÀÄ G¸ÀÄjUÉ GzÀ¹gÁzÉ
£À®è£ÉAzÀÄ £ÀA© §¹gÁzÉ
ºÉÆÃAiÀiÁÛUÀ CªÀ¼À ªÀiÁ£À ªÀÄgÁåzÉ
E£ÀÄß F gÁzsÉV®è §zÀÄPÀĪÀ EgÁzÉ
¸ÀAUÀ Cw UɼÉAiÀÄ UɼÀwAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀ D¬ÄvÀÄ Cw
HjUɯÁè UÀįÁè¬ÄvÀÄ DQ §¹gÁzÀ ¸ÀAUÀw
DPÉ PÉýzÀ¼ÀÄ
¤Ã£ÀÄ ©lÖgÉ £À£ÀUÁgÀÄ UÀw
DUÀÄ ¤Ã £À£Àß ¸ÀAUÁw
DvÀ ºÉýzÀ
¤£Àß §UÉÎ £À£ÀVzÉ ¹A¥Àw
£Á£ÁUÉèà DV¢Ýä zÀA¥Àw
«zsÀÄgÀ UɼÀw PÉÆlÖ¼ÉAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ
UɼÉAiÀÄ ZÀÄA©¹zÀ CzsÀgÀ
DvÀ£À ©mÉÆÖÃrzÀ¼ÀÄ §ºÀÄzÀÆgÀ
CªÀ½®èzÀ DvÀ¤AzÀÄ «zsÀÄgÀ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಅಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿ ಹೇಳಿದರು...

ಜೀತು,
ಫಾಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಕೆ ಫಾಂಟ್ use ಮಾಡ್ತಿದೀರಾಂತ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ. unicode ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ ಓದುಗರು ಓದಬಹುದು.

jitendra kundeshwar ಹೇಳಿದರು...

nudi balasiddeeni
Font problem iddalli click maadidare odbahudu anveshi avare
unicode keval XP yalli maatra odabahudante