2006-08-03

kumaara parva

¹©L KPÉ ¨ÉÃqÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀð-2 CAzÀ ºÁUÉ ªÀÄÆ® PÀxÉ ¸ÀÄgÀĪÁzÀzÉÝà ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå JA§ gÁdPÁgÀt¬ÄAzÀ. AiÀiÁªÁUÀ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå JA§ eÁw gÁdQÃAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå ªÀÄÄvÀì¢ÝAiÀÄ£ÀÄß UËqÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀgÉÆà DUÀ¯Éà zÉêÉà UËqÀ ¥ÀmÁ®AUÉ ±À¤ zÉ¸É DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå GqÀĦ ªÀÄoÀPÉÌ vÁV C¢üPÁgÀ PÀ¼ÉÆÌAqÀÄæ, ¥ÀqÀÄ©¢æAiÀÄ°è ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£À CzsÉÆÃUÀwUÉ ºÉÆêÀÄ ªÀiÁrzÀÄæ CAxÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼Éà M¼Éî PÀxÉAiÀÄAvÉ §gÉzÀªÀÅ. DUÀ ªÀPÀæªÁzÀ ¹zÀÄÝ£À ±À¤ zÉ¸É E£ÀÆß ¥ÀÆtðUÉÆAr®è JAxÀ PÁtÄwÛzÉ. ¹©L UÀÆ¨É ¹©L vÀ¤SÉ DUÀ° JA PÁAUÀæ¹UÀgÀÄ MvÁ۬ĹzÁUÀ PÀĪÀiÁgÀtÚ C°èªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸ï ¸ÀgÀPÁgÀ EzÉ JAzÀÄ £ÀÄtÄaPÉÆAqÀgÀÄ. E¯Éèà £ÁåAiÀiÁAUÀ vÀ¤SÉ JAzÀÄ ºÉý §zÀÄPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EzÀÄ d£ÀjUÉ ¸Àj PÀArÃvÉ? ©eɦ EzÀ£ÀÄß M¥Àà §ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ d£À M¦àAiÀiÁgÉ? ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¹©L ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ E¯Áè CAzÉæ d£À AiÀiÁPÉ E°è£À ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ. ¥ÉÆ°nPïì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ®Æè EzÉ GqÀĦAiÀÄ®Æè EzÉ ºÁUÀAvÀ £ÁªÀÅ D¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ C¢üPÁgÀzÀ°èzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉøÀÄ ºÁPÉÆÃzÉà ¨ÉÃqÉé £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ ¹UÀĪÀÅzÉà E¯Éé ºÁUÀAvÀ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£À°è ¥Àæ±Éß K¼ÉÆÃzÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀºÀd vÁ£É. gÁdQÃAiÀÄ PªÉÆzÀ¯Éà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÉÆAqÁ CAxÁ ºÉüÁÛ EzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄPÁÛ zsÁgÀªÁ», CxÀªÁ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÉæ ¸ÁPÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ Dl DqÁÛgÉ CAxÀ UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ. DzÉæ F ¨Áj ¹JA ªÉÄð£À DgÉÆÃ¥À ªÀiÁvÀæ M¼Éî ¦ü¯ïä vÉUÉAiÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ xÀgÁ£Éà EzÉ. ¥Á¥À M¼Éî avÀæ PÀxÉ ¹UÁÛ E¯Áè CAxÀ £ÁUÀwºÀ½î ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄÄAvÁzÀ WÀmÁ£ÀÄWÀnUÀ¼Éà ºÉüÁÛ EzÁÝgÉ. FUÀ M¼Éî ¸ÉÆÖÃj ¹zÀݪÁVzÉ. gÉrØ PÀÆqÁ FUÀ UÀnÖ PÀļÀ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ §¼ÁîjAiÀÄ°è gÉrØ ¨É¼É¢gÀ°®è. FUÀ PÉÆÃmÁå¢ü¥Àw, ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÉ J¢gÀÄ ¤®ÄèªÀ vÁPÀvÀÄÛÛ §gÀ¨ÉÃPÀAzÀæ JµÀÄÖ ºÀt E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ PÁAUÉæ¸ï ¨ÉA§¯Á£ÀÆ EgÀâºÀÄzÀÄ ©ræ. PÉÆÃn ¯ÉPÀÌ 150 PÉÆÃn CAzÉæ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À £ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß 80 ¸ÀÆmïPÉøïUÀ¼À°è vÀÄA©qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ "UÀtÂ'vÀ gÉrØUÉ ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆìÄvÉ? ZɤßUÀ¥Àà CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÁßPï PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt vÀUÀAqÀÆæ CAwmÉÆÌAqÀÆæ 80 ¸ÀÆmïPÉøï vÀUÉƼÉÆîÃzÀÄ CAzÉæ ¸ÀĪÉÄß ªÀiÁvÁ. £ÀÆgÀÄ PÉÆÃn UÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆ£Éß CAxÀ FUÀ gÉrØUÀÆ UÉÆwÛzÉ. DzÀgÉ ¹JA C¯Áé MAzÀÄ ªÀÄgÁåzÉUÉ, vÀÆPÀPÉÌ CAxÀ 150 PÉÆÃn ºÉýgÀ§ºÀÄzÀÄ ! gÉrØ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁUÀ ZɤßUÀ¥Àà ¨ÉÊzÀÄæ, §ZÁªï ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆUÀ½zÀÄæ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À wgÀÄV ¤AvÁUÀ PÉÊ ¥ÀgÀaPÉÆAqÀØgÀÄ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ AiÀiÁªÁUÀ £ÀA¨ÉÃPÀÄ CAxÀ UÉÆvÁÛVÛ®è. J®è ¸ÀªÀÄAiÀĸÁzsÀPÀgÉà DV©nÖzÁÝgÉ C£ÀÄߪÀ d£ÀUÀ¼ÀÆ FUÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸À«Ää±Àæ ¸ÀgÀPÁgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ qÉ°ªÀjUÉ E£ÀÄß JµÀÄÖ ¨ÁQ !! PÀĪÀiÁgï f ºÁåªï J £Éʸï mÉʪÀiï UÀÄqï ®Pï

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

mavinayanasa ಹೇಳಿದರು...

kannaDa font sariyAgi kANistilla. bahuSa: nIvu ansi upayOgisarabEku.

omme nODi. kumAra parva Odalu utsukanAgiruve.

samAjavANiyalli idu nanna modala hejje.

jitendra kundeshwar ಹೇಳಿದರು...

mavinayanasa avre Font problem Aadre neevu nanna blog balabadiyalli Font problem endu click maadi AAga problem illa
ok na
bye