2006-08-03

college- oltage

ªÀÄÄeÉ AiÀiÁzï ¸ÀvÁw ºÉà PÁ¯ÉÃf£À £É£À¥ÀÄUÀ¼Éà ºÁUÉà MªÉÄäªÉƪÉÄä ªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä JzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄlÄPÀÄvÀÛzÉ. 5 ªÀµÀðUÀ¼À §½PÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §A¢vÀÄÛ. JAfJA §¹ì½zÀÄ ªÉÊPÀÄAoÀ ¨Á½UÁ ¯Á PÁ¯ÉÃfUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÉãÉÆà ¥ÀļÀPÀ. DUÀ »ÃUÉ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉßûvÀ- ¸ÉßûvÉAiÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ DåQÖAUï, «Ä«ÄQæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÀȱÀå PÀtÂÚUÉ PÀnÖvÀÄ. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ ¨sÀlæ PÁåAnÃ£ï ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ°è EzÉà PÁåAnãï£À°è ¨É¼ÀUÉÎ wAr wAzÀÄ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è gÀ¸ÁAiÀÄ£À PÀÄrzÀzÀÄÝ. (§½PÀ F PÁåAnÃ£ï £ÀªÀÄä ¸ÉÖöÊ°UÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. §½PÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀPÀÌzÀ PÁåAnãï£À°è dÆå¸ï PÀÄrAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÉݪÀÅ) ºÁUÉ D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ §AzÁUÀ PÁ¯ÉÃdÄ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ ¤AwvÀÄÛ.F PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼Éà ºÁUÉ ±ÀvÀªÀiÁ£À PÀAqÀgÀÆ ºÀ¢£ÉAmÉà ªÀµÀð! ¸ÀzÁ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ¤ßPÉAiÀÄgÀÄ, aUÀÄgÀÄ «ÄøÉAiÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ PÀÆr CzÀPÉÌ agÀ AiÀi˪À£À. DzÀgÉ £À£Àß CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¨É£ÀÄß ¸Àé®à ¨ÁVzÀAwvÀÄÛ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è £ÉgÉ PÀÆzÀ®Ä ¸Àé®à ºÉaÑUÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. G½zÀAvÉ £Á£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÃUÉ EvÉÆÛ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjavÀªÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃf£À D LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¸Á«gÁgÀÄ ¨Áj ºÀwÛzÀ, E½zÀ ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÀÄ, JzÀÄgÀ°ègÀĪÀ ¸ÀzÁ vÀÄA©gÀĪÀ £ÉÆÃn¸ï ¨ÉÆÃqïð, vÀÄA©gÀĪÀ PÁè¸ï gÀƪÀiïUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄaÑzÀ PÁè¸ïUÀ½AzÀ, UÉÆÃqÉUÀ¼ÉqɬÄAzÀ £À£Àß DwäÃAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÆ fÃvÀÆ, fÃvÀÆ JAzÀÄ PÀÆVzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ, ¸À¢Ý®è. EzÉà PÁè¸ï£À°è C®èªÉà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆqÀ ¥ÁoÀ PÉýzÀÄÝ, ¨ÉÃPÉAzÉà ªÉÄÃqÀAUÉ G¯ÁÖ ¥Àæ±Éß PÉý ¸ÉßûvÀ, ¸ÉßûvÉAiÀÄgÀ JzÀÄgÀÄ »ÃgÉÆ DUÀ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ. ¯ÉʨÉæjAiÀÄ°è UÀAmÉUÀlÖ¯É UɼÉAiÀÄ, UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÀÆr ºÀgÀn ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jAzÀ ¨ÉʹPÉÆArzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è PÉÃgÀ¼À¢AzÀ §AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀwÛ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ PÁ¯ÉÃeÉà ¨ÉPÀ̸À ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃrvÀÄÛ. ¸ÀܽÃAiÀÄ gËrAiÉƧâ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ ¹Ã¤AiÀÄgïUÉ ZÀÆj EjAiÀÄ®Ä §AzÀzÀÄÝ. J®ègÀÆ MmÁÖV DvÀ£À£ÀÄß PÀ°è£À°è ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÄÝ. EªÉ®èªÀÇ £À£Àß ¸Àäøw ¥Àl®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÁqÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. DUÀ ¥sÀ¸ïÖ EAiÀÄgï. DUÀ gÁåVAUï ¥ÀªÀð PÁ®. ¯ÉPÀÑgï UÀ¼Éà EgÀĪÀ ¸ÁÖ¥sï gÀƪÀiï ¥ÀPÀÌ ¹Ã¤AiÀÄgïUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖvÀÄÛ. J®ègÀÆ £Á®Ì£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ (£À£ÀߣÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ¢£Éñï Qt CªÀgÀ PÁè¸ï ªÉÄÃmïì). vÀPÀët SÁ° EzÀÝ PÁè¸ï gÀÆ«ÄUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. C°è ¨ÁV®Ä ºÁQ ºÁqÀÄ ¸À»vÀ qÁå£ïì ªÀiÁqÀ®Ä MvÁ۬ĹzÀgÀÄ. F »AzÉ «« CAvÀgï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è£À£Àß £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÉÆÃrzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ MvÁ۬ĹzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¨sÀd£É ºÉý EzÀPÉÌ qÁå£ïì E®è JAzÀÄ ºÉý eÁjPÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹zÉ. §½PÀ CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¹Ã¤AiÀÄgï ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀ ªÀiÁvÀæ EµÀÄÖ ªÉÄzÀĪÁVgÀ°®è, PÀgÀÄuÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀ°®è. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. §½PÀ ¥ÉưøÀjUÉ PÀA¥ÉèÃAmï PÀÆqÁ ªÀiÁrzÉÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃdÄ ºÉÆÃgÁl, ºÁgÁlzÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄwÛPÉƼÀÄîwÛzÀÝAvÉ ¨É¯ï ºÉÆqɬÄvÀÄ. £À£Àß £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛ ªÀĸÀÄPÁUÀvÉÆqÀVzÀÄ. PÁ¯ÉÃf¤AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ PÁ¯ÉÃdÄ C¥ÀjavÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀjZÀAiÀĪÉà E®èzÉ PÉPÀÌj¹ £ÉÆqÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ £À£ÀߣÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ. bÉ bÉ EzÉäzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì cÃvÀÌj¹vÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà ºÁUÉà £Á¼É F AiÀÄĪÀd£ÀgÀÆ ºÁUÉ ºÀ¼À§gÁUÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ.

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

kaaloo ಹೇಳಿದರು...

ನಿಮ್ ಲೇಖನ ಓದೋಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು.