2006-08-03

kumara parva-2

¤d ºÉý PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä JµÀÄÖ vÀUÀAræ! ? PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀð- 1 ºÁUÀAvÀ £ÁªÀÅ PÉüÁÛ E®è, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CªÀgÉà £ÉëĹzÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ vÀ¤SÉ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ RÄzÀÄݪÀÄÄRåªÀÄAwæUÉà PÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀȺÀ ªÀÄAw æJA.¦. ¥ÀæPÁ±ÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÆ EzÀQÌAvÁ wÃgÁ ©ü£Àß E®è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸Á©ÃvÁzÀgÉ gÁdQÃAiÀÄ ¸À£Áå¸À PÉÊUÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÀ ¥ÀÄvÀæ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀëöå ¹QÌzÉ. E£ÀÄß ¸À£Áå¸ÀªÉà UÀw. £ÀªÀÄä d£À £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥Á°UÉ JAxÁ ¥Àj¹Üw §AvÀÄ £ÉÆÃr. PÁAUÉæ¹£ÀªÀjUÉ PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ, ©eɦAiÀĪÀgÀ ¥Á°UÉ «zÉÆæû, eÉrJ¸ï£ÀªÀ ¥Á°£À R¼À£ÁAiÀÄPÀ d£ÁzÀð£À gÉrØUÀtÂ, 150 PÉÆÃn, ®AZÀ ¹JACAxÀ ¸ÀĪÉÄß §qÀ§r¸ÀÄwÛ®è. ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è»ÃUɯÁè ºÉüÉâÃPÁzÉæ §®ªÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸ÁPÀëöå EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. zÁR¯É EzÉ JAzÀÄ gÉrØ ºÉýzÁUÀ¯Éà ZɤßUÀ¥ÀàCªÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ZÀ½ PÀÆwzÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄà "CzÀÄ £ÀPÀ° PÁå¸Émï PÀtÂæ' JAzÀÄ CgÀtå ¸ÀaªÀ ZɤßUÀ¥ÀàgÀ "CgÀtå gÉÆÃzÀ£À'PÉý§gÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÀ¯Éà d£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ qËmï §gÀvÉÆqÀVzÉ. J¯Áè ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ DUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ LzÁgÀÄ ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÆ ±Á¸ÀPÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀaªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉÆAzÀÄ £ÀA©PÉ EvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÁåªÀÅzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ E®èzÀ zÉêÉUËqÀgÀ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä CAxÀ £ÀA©PÉ J®è ºÀĹ ªÀiÁr ¹JA DzÀgÀÄ. «gÉÆâüUÀ¼À UÀÄlÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀ£Éßà "£ÉÃgÀ £ÀqÉ £ÀÄr'AiÀÄ gÁdPÁgÀt JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉÆArgÀĪÀ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå£À ¸ÀzÀÝqÀV¹ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ ¸ÁÜ£À C®APÀj¹zÁUÀ EªÀgÀÄ PÉêÀ® PÀĪÀiÁgÀ C®è UÀAqÀÄUÀ° PÀĪÀiÁgÀgÁªÀÄ JAzÀÄ d£ÀUÀ½UÉ C¤ß¹zÀÄÝ ¸ÀļÀî®è. d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥ÀAZÉ vÉÆlÄÖ d£ÀvÁ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÁPÁëvï zÉêÀ (UËqÀgÀ) PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà zÀ£À PÀgÀÄ ¸ÁQ ¥ÀPÁÌ PÀȶPÀ£ÁzÁUÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀĪÀgÀ CAxÀ d£À PÉÆAqÁqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. DzÀgÉ FUÀ MAzÉà KnUÉ CzÉ®è ªÀÄtÂÚUÉà ¸ÉÃj ºÉÆVzÉ. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ¤ªÁgÀuÉUÉ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ CªÀPÁ±À ¤Ãr JA§ PÀÆUÉzÁÝUÀ CªÀjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ PÉÆlÖgÉ ¸ÀgÀPÁgÀ KPÉ ¨ÉÃQæJAzÀÄ C§âj¹zÁUÀ F PÀĪÀiÁgÀ£À ¥ËgÀĵÀ £ÉÆÃrzÀ d£ÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÀĪÀiÁgÀ PªÀÄÄR PÀArzÉ. §¼ÁîjAiÀÄ UÀt ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ®AZÀ vÀUÉÆArgÀĪÀÅzÁV d£ÁzÀð£À gÉrØDgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁUÀ "CªÀgÉãÀÄ ¸ÁZÁ C®è' JAzÀÄ PÁåªÀÄgÁ ªÀÄÄAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ºÉýzÁUÀ CzÉà d£À PÀĪÀiÁgÀ "PÁå ªÀiÁgÁ' JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀļÀî®è. J®èªÀÇ £Éʸï DVAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÁUÀ vÀAzÉUÉÆøÀÌgÀ £Éʸï PÁjqÁgï «gÀÄzÀÞ PÀĪÀiÁgÀ PÀzÀ£ÀPÉÌ ¤AvÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀĦæà PÉÆÃmïð ¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. C°è£ÉÆÃrzÉæ £Éʸï gÀ¸ÉÛ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ C±ÉÆÃPï SÉÃt »AzÉ rPɲAiÀÄ zÉÆqÀØ fêÀ PÀArzÉ. F gÉrØ ¥sÉæëģÀ »AzÉ rPɲAiÀÄAxÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀļÀUÀ¼Éà PÁtÄwÛzÉ. AiÀiÁPÉÆà eÁvÀPÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀzÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ªÀÄzsÀégÁeï zÉêÉà UËqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄUÉ £ÁUÁdÄð£ÀzÀ IÄt EzÉ JA§ UÀÄgÀÄvÀgÀ DgÉÆÃ¥À M¼Éî ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. E£ÉÆßAzÉqÉ zÉêÉÃUËqÀgÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÉÊj r.PÉ.²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÉÄÊ PÉÆqÀ« ¤AwzÁÝgÉ. zÉêÉÃUËqÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 150 PÉÆÃn gÀÆ. ªÀiË®åzÀ UÁæ£ÉÊmï UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ §®ªÁzÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÁÝgÉ. M¼Éî ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀAzÉ- ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÉÄlÖ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ zÉêÉà UËqÀgÀÄ EAxÀ ºÉÆÃgÁl, ºÁgÁlUÀ½AzÀ¯Éà ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ. JzÀÄgÁ½UÀ¼À£ÀÄßZÉ£ÁßV ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀ vÁRvÀÄÛ¼ÀîªÀgÀÄ DzÀgÉ UËqÀjUÉ FUÀ PÉÆAZÀÄ ªÀÄÄ¥ÀÄà§A¢zÉ. MAxÀgÁ ªÀÄÄ¢ ºÀÄ° ¨ÉÃmÉ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: